Edukační programy

Zámek Krásný Dvůr nabízí edukační programy exteriérové, interiérové i kombinované, určené pro žáky základních i středních škol a také klienty výchovných ústavů. Pro rezervaci edukačního programu kontaktujte Mgr. Zdeňku Lněníčkovou, tel. 605 242 949, mail edukace.templ@npu.cz.

Exteriérové edukační programy

Doporučujeme účastníkům, aby volili vhodnou obuv. Cesty v zámeckém parku nejsou zpevněné.

Park všemi smysly

Cílová skupina: MŠ, 1. až 3. tř. ZŠ

Délka programu: 3 hodiny

Anotace: Během programu se děti pomocí interaktivních her seznámí s historií zámku Krásný Dvůr, s rodem Černínů a dobou ve které žil zakladatel krajinářského parku Jan Rudolf Černín. Jádro programu tvoří smyslové poznávání parku. Děti prostřednictvím hudby, výtvarného vyjádření a dramatizace poznávají náladu jednotlivých částí parku, jeho koncepci a historii.

Cena programu: 100 Kč / žák

Po stopách hraběte Rudolfa

Cílová skupina: 4. a 5. tř. ZŠ

Délka programu: 5 hodin

Anotace: Program provede žáky interaktivní formou životem a dobou Jana Rudolfa Černína a jeho působením v Krásném Dvoře. Po tomto úvodu se žáci stejně jako Jan Rudolf Černín vydají na kavalírskou cestu po Evropě, aby poznali místa, kde hrabě čerpal inspiraci pro krajinářský park v Krásném Dvoře a pro stavby drobné zahradní architektury v něm. Prostřednictvím nich se žáci učí poznávat jednotlivé části parku a základní principy krajinářské tvorby.

Cena programu: 120 Kč / žák

Parkem klasicky i romanticky

Cílová skupina: 6. – 8. tř. ZŠ

Délka programu: celodenní program

Anotace: Interaktivní podoba programu umožňuje žákům seznámit se poutavou formou s obdobím klasicismu i romantismu a s tím, jak se vliv těchto dvou uměleckých směrů promítl do krajinářské tvorby Jana Rudolfa Černína. Žáci se postupně seznamují s principy tvorby krajinářského parku a v závěru programu se sami pokusí o jeho vlastní návrh.

Cena programu: 90 Kč / žák

Parkem letem světem – antikou i orientem

Cílová skupina: 8. – 9. tř. ZŠ, SŠ, cizojazyčné skupiny (program má anglickou a německou verzi)

Délka programu: celodenní program

Anotace: Program je koncipován jako orientační běh parkem – žáci rozdělení do skupin po trase sbírají indicie, které jim mají pomoci jednak získat informace o jednotlivých parkových stavbách v krásnodvorském krajinářském parku, jednak informace o potenciálních inspiračních zdrojích hraběte Rudolfa pro tvorbu parku i pro jeho vlastní architektonický návrh rozhledny. Trasy zavedou postupně všechny skupinky ke klíčovým parkovým stavbám a krajinným scenériím. Pomocí indicií vytvoří žáci informační brožuru o parkových stavbách, kterou si odnesou jako suvenýr, zmapují kavalírskou cestu J. R. Černína a získají podklady pro tvorbu návrhu rozhledny dle představ JRČ. Poté rozhlednu navštíví a mohou tak zhodnotit do jaké míry se jejich představivost rovná představivosti samotného hraběte. V České verzi programu program končí kvízem ze znalostí o parku a prohlídkou rozhledny, v cizojazyčných mutacích pouze prohlídkou rozhledny.

Cena programu: 120 Kč / žák

 

Interiérové programy

Po zámku s chůvou Jana Rudolfa Černína

Cílová skupina: starší MŠ a 1. st. ZŠ

Délka programu: 1 hodina, s pracovním listem 2 hodiny

Anotace: Během programu se žáci hravou formou seznámí s interiéry zámeckých salonů a se životem na zámku v době Jana Rudolfa Černína z pohledu zámeckého personálu. Děti a žáci plní úkoly, které jim pomáhají seznámit se s původní podobou a funkcí interiérů zámku. Prostřednictvím života Jana Rudolfa žáci poznají život osvíceného kavalíra. Program může být doplněn o práci s pracovním listem.

Cena programu: 100 Kč / žák, s pracovním listem 160 Kč / žák (pracovní list v ceně)

 

Architektem Jana Rudolfa Černína

Cílová skupina: 2. st. ZŠ

Délka programu: 3-5 hodin

Anotace: Během programu se žáci interaktivní formou seznámí s hrabětem J. R. Černínem, s jeho životem a s jeho dílem. Poté, co žáci získají představu o osobnosti hraběte Rudolfa, lektor převtělený do samotného hraběte zadá žákům úkol vytvořit návrh unikátní parkové stavby – rozhledny. Skupinky žáků tvoří své architektonické návrhy a poté je prezentují hraběti. Hrabě jim pak představí jeho vlastní dílo. Žáci se tak hravou formou seznámí s krajinářskou architekturou 2. poloviny 18. stol.

Cena programu: 120 Kč / žák

Zámek a park Krásný Dvůr v kostce

Cílová skupina: 1. a 2. st. ZŠ

Délka programu: 3 hodiny

Anotace: Program je zaměřen na výuku matematické gramotnosti. V průběhu programu žáci vytváří suvenýr v podobě tzv. Yoshimotovy kostky. Pro starší žáky je připravena náročnější varianta origami, pro mladší žáky jsou jednotlivé komponenty kostky k dispozici jako předtištěné modely. Po zkonstruování kostky žáci podle příběhů umisťují na jednotlivé strany kostky dobové grafiky zámku a zámeckého parku.

Cena programu: 120 Kč / žák

 

Kombinované programy

Vášeň a chlouba rodu Černínů

Cílová skupina: věkově heterogenní dětské skupiny (dětské domovy, příměstské a letní tábory)

Délka programu: interiérová část cca 3 hodiny dle požadavků klienta, exteriérová část 3-4 hodiny

Anotace: Interiérová část program je koncipovaná jako interaktivní prohlídka zámeckých expozic s následnou znalostní soutěží jednotlivých skupin žáků. Při prohlídce žáci pracují s pracovními listy v podobě brožury o zámku a zámeckém parku Krásný Dvůr, kterou si po vyplnění odvážejí jako výstup programu.

Exteriérová část je zkrácená a modifikovaná verze programu Parkem letem světem – antikou i orientem.

Cena programu: 90 Kč / žák

Romantická krajina dle J. R. Černína

Cílová skupina: SŠ

Délka programu: celodenní – vícedenní dle požadavků klienta

Anotace: Program je koncipován jako vědecké koloqium. kterému předchází „rozsáhlý“ vědecký průzkum parku. Program je veden jako projektová výuka se skupinovou prací. Studenti se ve skupinách věnují průzkumu parku z pohledu jedné odborné disciplíny – arboristiky, geografie, hydrologie, architektury apod. Praktickému průzkumu parku dle zadaných propozic předchází rešerše dostupných pramenů k danému tématu. Výstupy praktického výzkumu studenti zpracovávají do vědecké zprávy, jejíž výstupy prezentují ostatním skupinám na vědeckém koloqiu. Vědecké zprávy sestavené dohromady vytvoří publikaci o krásnodvorském parku, kterou si studenti odvážejí jako materiál k dalšímu studiu. Jednotlivá témata jsou studována do různé hloubky dle délky programu.

Cena programu: 120 Kč / žák

Umění bez řemesla není (exteriérový program, klienti výchovných ústavů)

Cílová skupina: klienti výchovných ústavů Buškovice, Pšov a Žlutice

Délka programu: celodenní

Anotace: Velmi stručná interiérová část programu je koncipována tak, aby se klienti VÚ měli možnost seznámit s dobou, kdy zámek a zámecký park dosáhli největšího rozmachu a aby získali základní informace o zámku a o parku. Poté se výuka přesouvá do terénu, kde se odehrává praktické seznámení s řemesly, jež byla či jsou nezbytná pro tvorbu a péči o park a parkové stavby. Program má 4 verze:

  • pro studenty oboru dřevorubec je program zaměřen na arboristiku včetně nácviku práce v korunách,
  • pro studenty oboru zedník je program koncipován jako ukázka štukatérského umění včetně praktického nácviku výroby štukových ozdob,
  • pro studenty oboru truhlář jako ukázka uměleckého řezbářství a tesařství s praktickým nácvikem výroby řezbářské ozdoby
  • pro studenty oboru kuchař – číšník jako pouť po různých světových kuchyních podle typu parkových staveb v krásnodvorském parku s misí sestavení menu pro každou z kuchyní a s praktickou ukázkou stolování panstva v 18. století.

Cena programu: 70 Kč / žák

Tento edukační program je nutné z organizačních důvodů objednat minimálně měsíc dopředu.

Den se zahradnicemi Jana Rudolfa Černína

Cílová skupina: veřejnost

Délka programu: celodenní

Anotace: Program je koncipovaný jako celodenní doprovodný zábavný program pro děti při různých kulturních akcích pořádaných v zámeckém areálu. Lektorky převlečené za zahradnice seznamují děti s pravidly barokních a romantických zahrad a s jejich užitím pro zábavu i vzdělání panstva na přelomu 18. a 19. století. Program je variantní, je upraven dle očekávaného věkového složení návštěvníků a využívá dílčích aktivit ze všech edukačních programů nabízených Edukačním centrem Státního zámku Krásný Dvůr.