Nabídka prodeje: valach Quidan (26. 4. 2008)

Národní památkový ústav vyhlašuje nabídku prodeje: valach Quidan (26. 4. 2008)

Vymezení účelu nabídky prodeje

 1. Vyhlašovatel jako státní příspěvková organizace je příslušný hospodařit s níže uvedeným majetkem v majetku státu.
 2. Účelem nabídky prodeje je výběr nejvhodnějšího návrhu zájemce (dále jen „zájemce“) na uzavření smlouvy o koupi valacha Quidana (26. 4. 2008).
 3. Vyhlašovatel nabízí možnost prohlídky koně po předchozí domluvě. Kůň je ustájen na adrese: Čeletice, 341 42, Hlavňovice, registrační číslo hospodářství CZ32062610.
 4. Pro účely komunikace v průběhu nabídky prodeje je kontaktní osobou: Mgr. Kateřina Suchanová, e-mail: suchanova.katerina@npu.cz, tel.: 775 429 318.

Další podmínky prodeje

 1. Vyhlašovatel předpokládá uzavření kupní smlouvy na nabízeného koně.
 2. Zájemce předložením nabídky konstatuje, že je mu znám stav prodávaného koně, a vzdává se tím možnosti reklamace pro skryté vady.
 3. Vyhlašovatel poskytuje pro účely nabídky prodeje znalecký posudek č. 140/04/2023 MVDr. Michala Šindeláře, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace zvířata, resp. znalce v oboru zemědělství, odvětví veterinářství. Viz příloha č. 2.
 4. Vyhlašovatel stanovuje minimální cenu prodeje za valacha Quidana (26. 4. 2008): 6.000 Kč. Cena je konečná, včetně DPH.

Podmínky pro účast v soutěži

 1. Vyhlašovatel do výběru zahrne nabídky zájemců, kteří splní tato kritéria a podmínky (dále společně obecně jen „podmínky“):
 • Prohlášení zadavatele, že má zájem na zachování humánní funkce koně ve vlastních prostorách mimo státní zámek Krásný Dvůr.
 • Zájemce je bezúhonný, tj. nemá záznam v rejstříku testů za trestný čin související s péči o zvíře a současně mu 24 měsíců před podání nabídky nebyla pravomocně udělena sankce orgánem veřejné správy za přestupek související s péčí o zvíře a ani není s ním v době podání nabídky podobné správní řízení vedeno.
 • Zájemce je chovatel/chovatelka, majitel/majitelka koní, chovatelská stanice, spolek pro chov koní, resp. zvířat.
 • Závazek řádné péče o koně. Prokazuje se písemným uvedením budoucího ustájení, zamýšleného využití a způsobu zajištění péče.
 • Závazek zájemce, že se při koupi vzdává možnosti odstoupit od smlouvy z důvodu skrytých vad.
 • Výše uvedené závazky předkládá zájemce formou čestného prohlášení.

Posouzení splnění podmínek a způsob hodnocení návrhů

 1. Posouzení splnění podmínek účasti v soutěži posoudí komise ustanovená vyhlašovatelem. Nesplněni kterékoli z požadovaných podmínek je důvodem pro vyřazení nabídky zájemce ze soutěže. V případě pochybností a nejasností je vyhlašovatel oprávněn vyžádat si formou písemné výzvy od zájemců vysvětlení, případně dodatečné dokumenty k prokázání obsahu jejich nabídky.
 2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vybrat v souladu s ustanovením § 1777 odst. 2 občanského zákoníku z předložených nabídek tu, která mu nejlépe vyhovuje.
 3. Komise, která provedla hodnocení splnění podmínek účasti v soutěži, provede posouzení obsahu nabídek a doporučí vyhlašovateli pořadí nabídek sestupně od nevhodnější po nejméně vhodnou; doporučením komise není vyhlašovatel při výběru vázán.
 4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

Požadavky na zpracování a obsah nabídek

 1. Nabídku podá zájemce písemně v souladu s formálními, technickými a smluvními podmínkami vyhlašovatele uvedenými v této nabídce prodeje.
 2. Nabídka včetně jejich příloh bude zpracována v českém jazyce, dobře čitelná a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by vyhlašovatele mohly uvést v omyl.
 3. Vyhlašovatel požaduje, aby nabídka zájemce obsahovala tyto dokumenty:
 • Úvodní strana – název nabídky prodeje, identifikační a kontaktní údaje zájemce (telefon, e-mail, adresa), v případě právnické osoby jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zájemce.
 • Navrhovaná výše odkupní ceny.
 • Čestná prohlášení viz čl. III.
 • Podepsaná kupní smlouva.

Datum, hodina a způsob, jak bude nabídka doručena

 1. Lhůta pro podání nabídek se stanovuje na 26. 4. 2024.  Nabídky musí být doručeny nejpozději dne 26. 4. 2024 do 10:00 hod. na adresu: zámek Krásný Dvůr, Zámek 1, 439 72 Krásný Dvůr, v zalepené obálce a označeny: „NEOTEVÍRAT“ a název soutěže, a to buď poštou, nebo osobně anebo budou doručeny e-mailem na kontaktní adresu vyhlašovatele a řádně označeny výše uvedeným způsobem.
 2. Otevírání nabídek proběhne dne 26. 4. 2024 v 11:00 hod., vyhodnocení bude provedeno nejpozději do 3. 5. 2024.
 3. Vítězný zájemce bude kontaktován bezprostředně po vyhodnocení nabídek.
 4. Zájemci, kteří v soutěži neuspěli, budou vyrozuměni o odmítnutí nabídky.

Lhůta vázanosti zájemce

 1. Zájemce je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů ode dne konce lhůty pro podání nabídek.

Ostatní ustanovení

 1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo:
 • nehradit zájemcům žádné náklady, které vynaložili za účast v této soutěži,
 • odmítnout všechny nabídky,
 • změnit, případně zrušit tuto nabídku prodeje v kterékoliv její fázi,
 • nevracet podané nabídky,
 • jednat o všech podmínkách navržené smlouvy vyjma výše odkupné ceny s vyhlášeným vítězem nabídky prodeje,
 • neuzavřít smlouvu se žádným zájemcem.
 1. Aktuální znění těchto podmínek a případné další informace k veřejné soutěži jsou dostupné na webových stránkách www.npu.cz. Práva a povinnosti výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí § 1772 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Přílohy:

č. 1 Návrh kupní smlouvy

č. 2 Znalecký posudek

č. 3 Zdravotní zpráva koně 2018-2020