Nabídka prodeje: klisna Karin (28. 6. 2006) a valach Cipísek (29. 3. 2011)

Národní památkový ústav vyhlašuje nabídku prodeje: klisna Karin (28. 6. 2006) a valach Cipísek (29. 3. 2011)

Vymezení účelu nabídky prodeje

 1. Vyhlašovatel jako státní příspěvková organizace je příslušný hospodařit s níže uvedeným majetkem v majetku státu.
 2. Účelem nabídky prodeje je výběr nejvhodnějšího návrhu zájemce (dále jen „zájemce“) na uzavření smlouvy o koupi klisny Karin (28. 6. 2006) a valacha Cipíska (29. 3. 2011).
 3. Vyhlašovatel nabízí možnost prohlídky koní po předchozí domluvě. Koně jsou ustájeni na adrese: zámek Krásný Dvůr, Zámek 1, 439 72 Krásný Dvůr.
 4. Pro účely komunikace v průběhu nabídky prodeje je kontaktní osobou: Mgr. Kateřina Suchanová, e-mail: suchanova.katerina@npu.cz, tel.: 775 429 318.

Další podmínky prodeje

 1. Nabídka prodeje koní je nedělitelná. Ke každému koni náleží výbava. Cena výbavy je součástí odhadní ceny.
 2. Vyhlašovatel předpokládá uzavření kupní smlouvy na oba nabízené koně.
 3. Zájemce předložením nabídky konstatuje, že je mu znám stav prodávaných koní, a vzdává se tím možnosti reklamace pro skryté vady.
 4. Vyhlašovatel poskytuje pro účely nabídky prodeje znalecký posudek č. 139/03/2023 MVDr. Michala Šindeláře, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace zvířata, resp. znalce v oboru zemědělství, odvětví veterinářství. Viz příloha č. 2.
 5. Vyhlašovatel stanovuje minimální cenu prodeje za klisnu Karin (28. 6. 2006): 5.000 Kč a valacha Cipíska (29. 3. 2011): 16.875 Kč. Ceny jsou konečné, včetně DPH. Celková cena koní je stanovena na 21.875 Kč. Cena zahrnuje výbavu ke koním uvedenou v příloze č. 3.

Podmínky pro účast v soutěži

 1. Vyhlašovatel do výběru zahrne nabídky zájemců, kteří splní tato kritéria a podmínky (dále společně obecně jen „podmínky“):
 • Prohlášení zadavatele, že má zájem na zachování hospodářské, rekreační, resp. jiné humánní funkce koní ve vlastních prostorách mimo státní zámek Krásný Dvůr.
 • Zájemce je bezúhonný, tj. nemá záznam v rejstříku testů za trestný čin související s péči o zvíře a současně mu 24 měsíců před podání nabídky nebyla pravomocně udělena sankce orgánem veřejné správy za přestupek související s péčí o zvíře a ani není s ním v době podání nabídky podobné správní řízení vedeno.
 • Zájemce je chovatel/chovatelka, majitel/majitelka koní, chovatelská stanice, spolek pro chov koní, resp. zvířat.
 • Závazek řádné péče o koně. Prokazuje se písemným uvedením budoucího ustájení, zamýšleného využití a způsobu zajištění péče.
 • Závazek zájemce, že se při koupi vzdává možnosti odstoupit od smlouvy z důvodu skrytých vad.
 • Výše uvedené závazky předkládá zájemce formou čestného prohlášení.

Posouzení splnění podmínek a způsob hodnocení návrhů

 1. Posouzení splnění podmínek účasti v soutěži posoudí komise ustanovená vyhlašovatelem. Nesplněni kterékoli z požadovaných podmínek je důvodem pro vyřazení nabídky zájemce ze soutěže. V případě pochybností a nejasností je vyhlašovatel oprávněn vyžádat si formou písemné výzvy od zájemců vysvětlení, případně dodatečné dokumenty k prokázání obsahu jejich nabídky.
 2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vybrat v souladu s ustanovením § 1777 odst. 2 občanského zákoníku z předložených nabídek tu, která mu nejlépe vyhovuje.
 3. Komise, která provedla hodnocení splnění podmínek účasti v soutěži, provede posouzení obsahu nabídek a doporučí vyhlašovateli pořadí nabídek sestupně od nevhodnější po nejméně vhodnou; doporučením komise není vyhlašovatel při výběru vázán.
 4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

Požadavky na zpracování a obsah nabídek

 1. Nabídku podá zájemce písemně v souladu s formálními, technickými a smluvními podmínkami vyhlašovatele uvedenými v této nabídce prodeje.
 2. Nabídka včetně jejich příloh bude zpracována v českém jazyce, dobře čitelná a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by vyhlašovatele mohly uvést v omyl.
 3. Vyhlašovatel požaduje, aby nabídka zájemce obsahovala tyto dokumenty:
 • Úvodní strana – název nabídky prodeje, identifikační a kontaktní údaje zájemce (telefon, e-mail, adresa), v případě právnické osoby jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zájemce.
 • Navrhovaná výše odkupní ceny.
 • Čestná prohlášení viz Podmínky pro účast v soutěži.
 • Podepsaná kupní smlouva.

Datum, hodina a způsob, jak bude nabídka doručena

 1. Lhůta pro podání nabídek se stanovuje na 9. 4. 2024. Nabídky musí být doručeny nejpozději dne 9. 4. 2024 do 10:00 hod. na adresu: zámek Krásný Dvůr, Zámek 1, 439 72 Krásný Dvůr, v zalepené obálce a označeny: „NEOTEVÍRAT“ a název soutěže, a to buď poštou, nebo osobně anebo budou doručeny e-mailem na kontaktní adresu vyhlašovatele a řádně označeny výše uvedeným způsobem.
 2. Otevírání nabídek proběhne dne 9. 4. 2024 v 11:00 hod., vyhodnocení bude provedeno nejpozději do 16. 4. 2024.
 3. Vítězný zájemce bude kontaktován bezprostředně po vyhodnocení nabídek.
 4. Zájemci, kteří v soutěži neuspěli, budou vyrozuměni o odmítnutí nabídky.

Lhůta vázanosti zájemce

 1. Zájemce je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů ode dne konce lhůty pro podání nabídek.

Ostatní ustanovení

 1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo:
 • nehradit zájemcům žádné náklady, které vynaložili za účast v této soutěži,
 • odmítnout všechny nabídky,
 • změnit, případně zrušit tuto nabídku prodeje v kterékoliv její fázi,
 • nevracet podané nabídky,
 • jednat o všech podmínkách navržené smlouvy vyjma výše odkupné ceny s vyhlášeným vítězem nabídky prodeje,
 • neuzavřít smlouvu se žádným zájemcem.
 1. Aktuální znění těchto podmínek a případné další informace k veřejné soutěži jsou dostupné na webových stránkách www.npu.cz. Práva a povinnosti výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí § 1772 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Přílohy:

č. 1 Návrh kupní smlouvy

č. 2 Znalecký posudek

č. 3 Seznam vybavení